Sprawozdanie delegata z XXII Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu

W dniach 25-26 maja 2019 r. w Podlesicach odbyło się XXII Sprawozdawczo-Wyborcze WZD PZA. Najmilej mi móc poinformować o tym, że do grona członków honorowych PZA dołączyli m.in. Elżbieta Malinowska i Wojciech Lewandowski. A aż 3 naszych członków zostało wybranych do Komisji Rewizyjnej Związku: Marek Janas, Wojciech Łukasik i niżej podpisany jako Sekretarz Komisji. Poza tym dyskusje toczyły się głównie dookoła nieciekawej sytuacji „Taternika” – jednak Zgromadzenie nie zdecydowało się podjąć żadnej uchwały w tej sprawie. Prezesem pozostał Piotr Pustelnik i nie było większej rewolucji w składzie Zarządu. Zmieniony został Statut – ustanawiając WZD prawomocne w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych delegatów i wprowadzając kilka kosmetycznych zmian na potrzeby Ministerstwa i sportowej działalności Związku.

Na stronie PZA znajdziecie jeszcze inne szczegóły i kilka zdjęć: pza.org.pl/news/news-pza/xxii-sprawozdawczo-wyborczy-walny-zjazd-delegatow-zakonczony

Przygotował Kuba Radzimowski

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KLUBU GÓRSKIEGO W DNIU 26.03.2019 r.

Zebranie prowadził Paweł Kubalski a protokółowała Sekretarz Hanna Oficjalska. Prezes Elżbieta Malinowska odczytała sprawozdanie z działalności PKG w 2018 r. a Skarbnik Tomasz Dominas przedstawił sytuację finansową Klubu na 31 grudnia 2018 r. Skarbnik Klubu poinformował, że sytuacja finansowa nieco się poprawiła po zwiększeniu składki członkowskiej o kwotę, jaką PKG odprowadza do PZA (17 zł/os rocznie). Janusz Świdrowski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

W dyskusji poruszono następujące tematy:

a. Problem archiwizacji materiałów klubowych. Zaproponowano, by powstała komisja zajmująca się archiwizacją zdjęć i materiałów piśmiennych. Archiwizacja będzie polegała na nadanie numerów (sygnatur) zdjęciom i stworzenie ich spisu w excelu.

b. Tablica upamiętniająca Piotra Młoteckiego Dyskusja nad projektem tablicy poświęconej pamięci Piotra Młoteckiego na podstawie wzorów przedstawionych przez projektanta. Kontynuacja zbiórki pieniędzy od aktualnych i byłych członków PKG na tablicę – obecnie mamy ok. 50% potrzebnych środków.

c. Działalność Klubu w 2019 roku – Wyjazd 6 kwietnia do Nieporętu do Wojciecha Brańskiego, - Organizacja jesiennego wyjazdu integracyjnego w skałki, - Spotkania klubowe do końca 2019 roku będą odbywały się w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w „Piwnicy pod Regałami” należącej do Czytelni Naukowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Świętojańskiej 5. W każdym miesiącu jedno spotkanie będzie miało wymiar edukacyjny, będzie otwarte dla publiczności a jego reklamą zajmie się Czytelnia. Natomiast drugie spotkanie będzie przeznaczone tylko dla członków Klubu.

Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie sprawozdania Zarządu za rok 2018 i udzieliło Zarządowi absolutorium. Przeprowadzono Wybory Prezesa Klubu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Delegata na XXII Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PZA (Podlesice 25 - 26.05.2019). Prezesem Klubu została wybrana Elżbieta Malinowska.

Do Zarządu wybrano Hannę Oficjalską, Izabelę Skolimowską, Tomasza Dominasa, Pawła Kubalskiego i Kubę Radzimowskiego. Do Komisji Rewizyjnej wybrano Janusza Świdrowskiego, Marka Janasa i Jacka Wasiłowskiego. Do Sądu Koleżeńskiego wybrano Wojciecha Brańskiego, Zofię Rajską i Jana Serafina. Delegatem na Walne Zgromadzenie PZA został Kuba Radzimowski.

Przygotowała Elżbieta Malinowska

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Polskiego Klubu Górskiego w dn. 21. 03. 2018 r.

Zebranie prowadził Wiceprezes Wojciech Łukasik a protokółowała Sekretarz Hanna Oficjalska. Prezes Elżbieta Malinowska odczytała sprawozdanie z działalności PKG w 2017 r. a Skarbnik Tomasz Dominas przedstawił sytuację finansową Klubu na 31 grudnia 2017 r. Poprosił też o wyrażenie zgody na odpisanie w koszty naliczonych a nie zapłaconych w poprzednich latach składek członkowskich w wysokości 2.790,70 zł. Skarbnik Klubu poinformował, że sytuacja finansowa nieco się poprawiła po zwiększeniu składki członkowskiej o kwotę, jaką PKG odprowadza do PZA (17 zł/os rocznie). Janusz Świdrowski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

W dyskusji poruszono następujące tematy:

Problem archiwizacji materiałów klubowych. Janusz Świdrowski: W przypadku ewentualnej likwidacji PKG być może trzeba będzie materiały klubowe przekazać do Archiwum Akt Nowych. Padł pomysł, by zorientować się, czy w Centrum Olimpijskim nie można znaleźć pomieszczenia do przechowania naszych materiałów.

Tablica upamiętniająca Piotra Młoteckiego

Katarzyna Czeczott-Łukasik zaproponowała, by w celu sfinansowania wykonania tablicy skorzystać ze strony internetowej „www.zrzutka.pl”, gdzie chętni mogliby wpłacać darowizny na ten cel. Trzeba wstępnie określić koszt wykonania tablicy, by podać tę kwotę na portalu. Zaproponowano, by Kuba Radzimowski stworzył taką klubową zakładkę i udostępnił ją na stronie klubowej i na facebooku. Lech Charewicz zaproponował, by poprosić Andrzeja Strumiłłę o zaprojektowanie tablicy, a wykonanie (jeśli zdecydujemy się na kamienną tablicę) zlecić zakładowi kamieniarskiemu w Łaskarzewie. Wojciech Łukasik zobowiązał się porozmawiać w PZA w sprawie ewentualnego dofinansowania przez Związek tablicy upamiętniającej Piotra Młoteckiego.

Wystawa z okazji 40 rocznicy zdobycia dwóch dziewiczych wierzchołków Kangczendzongi towarzysząca Przeglądowi Filmów Alpinistycznych w Centrum Olimpijskim w Warszawie w maju 2018 r.

Wystawa zostanie zorganizowana jako impreza towarzysząca XXV Przeglądowi Filmów Alpinistycznych im. Wandy Rutkiewicz w Muzeum Sportu i Turystyki (Centrum Olimpijskie) w dniach 11 – 13 maja 2018 r. i będzie dostępna jeszcze przez 2 tygodnie.

Działalność Klubu w 2018 roku

E. Malinowska poinformowała, ze Klub ma podpisaną umowę o korzystaniu z lokalu w FINA w 2018 r. Padła propozycja zorganizowania wyjazdu na Triglav w Słowenii.

Spotkania klubowe

Kontynuacja spotkań klubowych z większą ilością prelekcji o tematyce górskiej, nie tylko slajdów, filmów, relacji z wyjazdów ale też spotkania poświęcone literaturze górskiej, zagadnieniom bezpieczeństwa w górach itp.

Podsumowanie

Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie sprawozdanie Zarządu za rok 2017 i podjęło jednogłośnie uchwałę o odpisaniu w koszty kwoty podanej przez skarbnika.

Wolne wnioski

Wojciech Łukasik poinformował, że w Zakopanem ma powstać Muzeum Taternictwa (działalność rozszerzona na góry świata) projektu i realizacji Marcina Rząsy. Może byłaby szansa utworzenia tam archiwum zdjęć PKG.

Przygotowała Elżbieta Malinowska

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego 2017 w dn. 12/04/2017 r.

Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano Pawła Kubalskiego a na sekretarz zebrania – Katarzynę Czeczott-Łukasik.
Prezes PKG odczytała sprawozdanie z działalności Klubu w 2016 roku a Janusz Świdrowski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za ten okres. Pojawił się w nim wniosek o wyrażenie podziękowania Zarządowi za podejmowanie działania. Zebrani przyjęli tę propozycję oklaskami.

W dyskusji poruszono następujące tematy:

Strona internetowa PKG
Paweł Kubalski zwrócił uwagę na potrzebę umieszczenia w widocznym miejscu informacji o wydarzeniach klubowych – nie są widoczne na stronie głównej ani w zakładce aktualności, dopiero w zakładce „spotkania” można na bieżąco śledzić to co się w Klubie dzieje.
Drugi problem, to fakt, że w wyszukiwarce Google po wpisaniu hasła Polski Klub Górski pojawia się nieaktualna strona internetowa PKG oraz strony internetowe sugerujące, że PKG jest biurem turystycznym.
Postanowiono przekazać tę informację Kubie Radzimowskiemu, który opiekuje się stroną internetową, z prośbą o zmianę tej sytuacji.

Aktywność nowoprzyjętych członków Klubu
Na pytanie o aktywność przyjętych przed wakacjami w 2016 roku nowych członków klubu prezes E. Malinowska odczytała ich krótką relację z wyprawy na Gerlach, która nie zakończyła się niestety zdobyciem szczytu.

Sytuacja finansowa PKG
Skarbnik Klubu – Tomasz Dominas poinformował, że sytuacja finansowa nieco się poprawiła po zmianie banku na taki, który nie pobiera opłat za prowadzenie konta. Dużym obciążeniem jest składka, jaką PKG odprowadza do PZA (17 zł/os rocznie). Postawił wniosek o zwiększenie składki członkowskiej o 17 zł rocznie. Uchwałę w tej sprawie zgromadzeni przyjęli jednogłośnie.

Zbliżająca się rocznica zdobycia dwóch dziewiczych wierzchołków Kanczendzongi
Ustalono, że zorganizujemy wystawę towarzyszącą Przeglądowi Filmów Górskich w Centrum Olimpijskim w Warszawie.
W. Brański i P. Kubalski w czasie tegorocznego przeglądu skontaktują się z organizatorami i uzgodnią organizację wystawy w 2018 r.
Tomasz Dominas postara się znaleźć źródło finansowania tego przedsięwzięcia.

Działalność Klubu w 2017 roku
E. Malinowska poinformowała, ze Klub ma podpisaną umowę o korzystaniu z lokalu w Instytucie NInA do 10 maja 2017 r., mamy nadzieję na przedłużenie.
Jacek Wasiłowski zaznaczył, że Klub nie będzie miał nowych członków jeżeli nie będzie prowadził działalności górskiej. Rozmawiano o tym, że to może być działalność turystyczna, nie koniecznie wspinaczkowa. Uzgodniono, że J. Wasiłowski zaproponuje kilka opcji wyjazdu klubowego, które zostaną rozesłane w mini komunikacie.

Spotkania klubowe
P. Kubalski zaproponował aby na spotkaniach klubowych było „więcej gór” – więcej spotkań o tematyce górskiej, nie tylko slajdów, filmów, relacji z wyjazdów ale też spotkania poświęcone literaturze górskiej, zagadnieniom bezpieczeństwa w górach itp.

Na tym Paweł Kubalski zakończył zebranie.

Przygotowała Elżbieta Malinowska

11 marca 2016

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego 2016

W dniu 24 lutego 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Klubu. Oprócz działań statutowych takich jak przyjęcie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzieleniu Zarządowi absolutorium, przeprowadzeniu wyborów do władz Klubu rozpoczęliśmy dyskusję na temat przyszłości Klubu. Oczywiście nie udało się nam jej zakończyć bo upływał czas naszego spotkania ale postanowiliśmy spotkać się jeszcze raz aby podyskutować o Klubie i jego problemach. Będzie to 6 kwietnia, tzn. nasze pierwsze spotkanie po Wielkiejnocy.

Wyniki wyborów (odbywają się co 3 lata) są następujące:
Prezesem została Elżbieta Malinowska,
do Zarządu weszli:
Wojciech Łukasik - Wiceprezes,
Hanna Oficjalska - Sekretarz,
Tomasz Dominas - Skarbnik,
Izabela Skolimowska - Członek ds. organizacji spotkań klubowych
Jacek Wasiłowski - Członek ds. organizacji wyjazdów i wypraw Klubowych.
Kuba Radzimowski - Członek ds. młodzieży i strony internetowej.

Komisja Rewizyjna to: Przewodniczący Janusz Świdrowski,
Sekretarz Danuta Hermanowska-Ostrowska,
Członek - Marek Janas.

Sąd Koleżeński: Helena Sobolewska, Paweł Kubalski i Janusz Sobala.
Sąd ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Delegat Klubu na Walny Zjazd Delegatów PZA w Podlesicach - Kuba Radzimowski,
Zastępca Delegata - Paweł Kubalski.

Wszyscy mamy nadzieję, że nasze spotkanie 6 kwietnia będzie owocne a jego tematy to m. in. słaba kondycja finansowa Klubu, chęć organizowania "życia klubowego w górach" - ale w jakiej postaci?, niedaleka perspektywa (2018 rok) 50-ej rocznicy zdobycia Kangczendzongi. Klub nie korzysta z żadnych dotacji a ma wydatki, których nie sposób uniknąć, jak opłata za prowadzenie konta bankowego, składka do PZA - w tym roku 17 zł za każdego członka zwyczajnego Klubu, (tzn. 10 zł PZA, 2 zł na Fundusz Berbeki, 5 zł na ratowanie Taternika - obecnie kwartalnika ukazującego się od 1907 r.).

W imieniu Zarządu
Elżbieta Malinowska

9 lutego 2016

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 2016

Zgodnie z § 23 pkt 2 i § 28 pkt 6 Statutu PKG Zarząd Polskiego Klubu Górskiego zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu w dniu 24 lutego 20016 roku o godz. 18.00 w 1. terminie i o godz. 18.15 w 2. terminie.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Narodowego Instytutu Audiowizualnego przy ul. Wałbrzyskiej 3/5.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej i Wnioskowej
4. Przedstawienie Sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu
5. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
6. Dyskusja nad sprawozdaniami i problemami dotyczącymi Klubu
7. Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdań Zarządu i udzieleniem mu absolutorium.
8. Wybory Prezesa Klubu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
9. Wybór Delegata na Zjazd PZA
10. Wolne wnioski
12. Zakończenie obrad

Serdecznie zapraszamy wszystkich i prosimy o punktualne przybycie. Przypominamy, że warunkiem czynnego udziału w obradach Zgromadzenia jest uregulowanie składek. Jest ono również konieczne dla dalszej działalności Klubu. Dla dalszej działalności Klubu konieczna jest też aktywność Członków - prosimy o zastanowienie się nad propozycjami - bardzo prosimy zastanówcie się nad tym.

W imieniu Zarządu
Elżbieta Malinowska

Nasze Skały
Polskie Andy
PZA
UIAA
tatry.przejscia.pl