11 marca 2013

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego

Obrady toczyły się w gronie 15 osób z 57 członków Klubu, ale ponieważ rozpoczęły się w drugim terminie to wszelkie podjęte działania są ważne.

Przewodniczył im sprawnie Paweł Kubalski i dzięki temu udało się wypełnić wszystkie punkty porządku obrad.

Walne Zgromadzenie przyjęło przedstawione sprawozdania i budżet Klubu, udzieliło Zarządowi absolutorium i dokonało wyboru nowych władz.

Prezesem Klubu ponownie została Elżbieta Malinowska.

Do Zarządu zostali wybrani: Hanna Oficjalska, Izabela Skolimowska, Tomasz Dominas, Wojciech Łukasik, Kuba Radzimowski i Jacek Wasiłowski.

Z największa radością Zgromadzenie przyjęło wybór Kuby Radzimowskiego, przedstawiciela najmłodszych członków PKG jako zapowiedzi odmłodzenia i ożywienia Klubu.

Zarząd ukonstytuował się na swoim pierwszym posiedzeniu. Aktualny skład Zarządu w zakładce Kontakt.

Komisja Rewizyjna to: Marek Janas, Jan Serafin i Janusz Świdrowski.

Sad Koleżeński: Paweł Kubalski, Zofia Rajska, Leonard Pulchny.

Zostały również przeprowadzone wybory Delegata PKG na Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów PZA. Został nim Wojciech Łukasik a Zastępcą Delegata Paweł Kubalski.

Zgromadzeni zwrócili uwagę na poprawę kondycji finansowej Klubu po przeprowadzeniu giełdy sprzętu z magazynu klubowego a także pewnej poprawy w płaceniu składek klubowych. Nadal jednak ponad polowa członków Klubu ma w tym zakresie zaległości. Oczekując na pokrycie zaległości, na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć cześć funduszy klubowych na koszty związane ze szkoleniem młodzieży. Podkreślono również potrzebę integracji członków przez zorganizowanie choćby krótkiego wyjazdu klubowego.

W imieniu Zarządu
Elżbieta Malinowska
Prezes

marzec 2013

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 2013

Zarząd PKG zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu w dniu 11 marca 2013 roku o godz. 18.00 w 1. terminie i o godz. 18.30 w 2. terminie.

Proponowany porządek Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia oraz stwierdzenie ważności obrad.
2. Przyjęcie porzadku obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz bilansu za 2012 rok.
5. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania oraz wniosku dotyczacego udzielenia Zarządowi absolutorium.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu i bilansu za 2012 rok, sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz wniosku dotyczącego udzielenia Zarządowi absolutorium.
8. Wybory władz Klubu:
a) Wybór Prezesa Klubu
b) Wybory Zarzadu
c) Wybory Komisji Rewizyjnej
d) Wybory Sądu Koleżenskiego
9. Wybór Delegata PKG na XVI Sprawodawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów PZA
10.Wolne wnioski
11.Zakończenie obrad.

W imieniu Zarządu
Elżbieta Malinowska
Prezes

Nasze Skały
Polskie Andy
PZA
UIAA
tatry.przejscia.pl